Novosti i obavijesti

Nastavak rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u dijelu naselja Veli vrh

Radi osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina zakazuje se očevid na terenu dana 21.02. 2020. godine sa početkom od 09,00 sati i to na nekretninama oznake: k.č.br. 517/18, 517/5,501/497, 501/496, 501/539, 501/721, 501/551, 501/557, 501/315, 530/12, 530/10, 532/2, 532/3, 532/1, 501/9, 525/23, 525/8, 525/31 sve  k.o. Galižana te se pozivaju vlasnici i posjednici zemljišta da u zakazano vrijeme budu nazočni na nekretninama koje su predmet očevida.

Novosti u Aglomeraciji Pula sjever

Novosti u Aglomeraciji Pula sjever

U procesu pripreme projekta Pula sjever ishođene su sve Lokacijske dozvole za odvodnju i vodoopskrbu, ishođeno je 70% Građevinskih dozvola, ostatak u postupku ishođenja.

Aplikacijska dokumentacija je predana u Hrvatske vode.
Natječajna dokumentacija je predana nadležnom tijelu na postupanje.

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebnih za provedbu projekta je u tijeku. Svi potrebni postupci potrebni za rješavanje imovinsko pravnih odnosa su pokrenuti pred nadležnim tijelima.

Novosti u Aglomeraciji Pula centar

Novosti u Aglomeraciji Pula centar

U procesu pripreme projekta Pula centar Ishođene su sve Lokacijske dozvole za odvodnju i vodoopskrbu.

Također, izrađeni su svi glavni projekti, te su po rješavanju imovinsko pravnih odnosa predani na postupak ishođenja građevinskih dozvola.

Natječajna dokumentacija vezana za spomenuti projekt je u visokom stupnju gotovosti.

Svi potrebni postupci neophodni za rješavanje imovinsko pravnih odnosa su pokrenuti pred nadležnim tijelima.

EU projekti

Imate pitanja u svezi aktivnih EU projekata predstavljenih na ovoj stranici?